Υπηρεσία Σήμανσης & Καταγραφής Παγίων

Βασική αρχή του εσωτερικού ελέγχου της απογραφής, είναι οι αρμόδιοι για την διεξαγωγή της να διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνολογική κατάρτιση.

Πολλοί οργανισμοί δεν βρίσκονται σε θέση να διαθέσουν τον απαραίτητο αριθμό ή τους κατάλληλους εργαζόμενους, ώστε να ολοκληρώσουν την διαδικασία καταγραφής σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί το προσωπικό τους απασχολείται ταυτόχρονα με τα καθημερινά του καθήκοντα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνίσταται τα πρόσωπα αυτά να μην είναι ταυτοχρόνως ελεγχόμενα μέσω της απογραφής, καθώς ενδεχομένως να μην μπορούν να κριθούν αξιόπιστα τα αποτελέσματα, εφόσον την διενήργησαν οι ίδιοι.

Η απογραφή πάγιων περιουσιακών στοιχείων διενεργείται με την διαδικασία εντοπισμού, σήμανσης και καταγραφής του εξοπλισμού, ή/και σε συνδυασμό με απεικονιστική τεκμηρίωση του καταγραφόμενου αντικειμένου.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται σε κάθε οργανισμό η επικαιροποίηση της επιχειρηματικής του περιουσίας, καθώς και η δυνατότητα αναζήτησης της θέσης κάθε περιουσιακού στοιχείου εντός των εγκαταστάσεών του.

Εκτός από τον ποσοτικό προσδιορισμό* ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η έγκυρη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατ’ αξίαν.

Επιπλέον δημιουργούνται κατηγορίες και υποκατηγορίες των υφιστάμενων παγίων . Μέσω αυτής της κωδικοποίησης απλουστεύεται η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αποτίμηση των πάγιων στοιχείων καθώς και η συντήρηση ενός έγκυρου μητρώου παγίων μετά το πέρας της απογραφής, και για κάθε καινούργιο περιουσιακό στοιχείο που θα αποκτά ο οργανισμός στη συνέχεια.

*Ο ποσοτικός προσδιορισμός περιλαμβάνει την εξακρίβωση, την καταμέτρηση και την αναλυτική καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας, δηλαδή κατ’ είδος, ποσότητα, ποιότητα και άλλα γνωρίσματα.