Απογραφή Παγίων

Τι είναι η απογραφή παγίων;

Κατά την απογραφή παγίων, πραγματοποιείται ενδελεχής σήμανση και καταγραφή του συνόλου των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η διαδικασία προσφέρει στον ενδιαφερόμενο μία πλήρως έγκυρη εικόνα της ποσότητας και της ακριβούς τοποθεσίας των περιουσιακών στοιχείων και του εξοπλισμού του.

Η απογραφή παγίων αποτελεί μία απαραίτητη διαδικασία για κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησής της. Βασική αρχή του εσωτερικού ελέγχου της απογραφής είναι η αξιοπιστία. Οι αρμόδιοι για την διεξαγωγή μίας απογραφής παγίων, οφείλουν να διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνολογική κατάρτιση, ώστε να μπορέσουν να παραδώσουν υλικό υψηλής αξίας, το οποίο θα ωφελήσει τη μετέπειτα λειτουργία της επιχείρησης.

 

Για ποιον λόγο είναι απαραίτητη η απογραφή παγίων;

Πολλοί οργανισμοί δεν βρίσκονται σε θέση να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους ή τους κατάλληλους εργαζόμενους, ώστε να ολοκληρώσουν την διαδικασία καταγραφής παγίων σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί το προσωπικό τους απασχολείται ταυτόχρονα με τα καθημερινά του καθήκοντα, συνεπώς η απογραφή παγίων θα αποτελούσε επιπλέον φόρτο εργασίας και ευθύνης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συνίσταται τα πρόσωπα αυτά να μην είναι ταυτοχρόνως ελεγχόμενα μέσω της απογραφής, καθώς ενδεχομένως να μην μπορούν να κριθούν αξιόπιστα τα αποτελέσματα, εφόσον την διενήργησαν οι ίδιοι.

 

Από ποιους θα πρέπει να πραγματοποιείται η απογραφή παγίων;

Όπως και στην απογραφή αποθεμάτων, η απογραφή πάγιων περιουσιακών στοιχείων διενεργείται με την διαδικασία εντοπισμού, σήμανσης και καταγραφής του εξοπλισμού, ή/και σε συνδυασμό με απεικονιστική τεκμηρίωση του καταγραφόμενου αντικειμένου.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται σε κάθε οργανισμό η επικαιροποίηση της επιχειρηματικής του περιουσίας, καθώς και η δυνατότητα αναζήτησης της θέσης κάθε περιουσιακού στοιχείου εντός των εγκαταστάσεών του. Εκτός από τον ποσοτικό προσδιορισμό* ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η έγκυρη αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατ’ αξίαν.

Επιπλέον δημιουργούνται κατηγορίες και υποκατηγορίες των υφιστάμενων παγίων . Μέσω αυτής της κωδικοποίησης απλουστεύεται η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αποτίμηση των πάγιων στοιχείων καθώς και η συντήρηση ενός έγκυρου μητρώου παγίων μετά το πέρας της απογραφής, και για κάθε καινούργιο περιουσιακό στοιχείο που θα αποκτά ο οργανισμός στη συνέχεια. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία διενεργείται με υψηλό επαγγελματισμό και απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο, από την έναρξη έως και την ολοκλήρωσή της.

 

Τι περιλαμβάνει ο ποσοτικός προσδιορισμός;

Ο ποσοτικός προσδιορισμός περιλαμβάνει την εξακρίβωση, την καταμέτρηση και την αναλυτική καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας, δηλαδή κατ’ είδος, ποσότητα, ποιότητα και άλλα γνωρίσματα.

Οι επαγγελματίες της Inventus διαθέτουν περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην απογραφή παγίων. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε από κοινού το πλάνο που ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση.